Od 11 listopada 2017 roku w mocy
jest tzw. „uchwała antysmogowa”

przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała jest aktem prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9600). Obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Obejmuje teren całego województwa mazowieckiego.

Kogo dotyczy?

Uchwała obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie, będące użytkownikami instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych tj.: piece, kominki, kotły i ogrzewacze na paliwa stałe o mocy do 1 MW.

Co zmienia?

Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Od 1 lipca 2018 r. na Mazowszu nie wolno spalać:
– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
– paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Wymagania dla urządzeń grzewczych:
– od 11 listopada 2017 r. wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
– użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
– użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
– posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Wymagania ekoprojektu

Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.

Sankcje

Należy pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą może być kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Kontrolę w zakresie stosowanych urządzeń grzewczych mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, nad którymi nadzór sprawuje wójt/burmistrz lub prezydent miasta, a także Policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. paragon/fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze – o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

Zamknij